Bayraktar, Samir | The Olive Oil Source
 

Bayraktar, Samir

Name Samir Bayraktar
Company Nar Gourmet
Title CEO
E-mail samir@nargourmet.com
Telephone (415) 832-9747